Arduino Memory Game!

Utilitzeu númeos de pins consecutius pels leds i consecutius pels polsador perquè la programació sigui més senzilla.

PROGRAMACIÓ

1.Creem les 9 variables per a cada component.

2. Creem dues llistes per emmagatzemar la seqüència de colors:

int sequencia[9];

int respostes[9];

Les llistes es creen igual que les variables però entre els claudàtors s’indica la quantitat d’elements que hi haurà a la llista.

3. Al loop, creem una variable per calcular els números aleatoris, els quals correspondran als pins dels leds. Cal posar el valor mínim i el màxim del random.

int aleatori = random(10,13);

4. Realitzeu una comunicació Serial i comproveu que van sortint números diferents per la pantalla cada 1000 ms.

5. Ara cal emmagatzemar aquest número random a la nostra llista. Tenint en compte que cal especificar la posició del número a la llista i que les llistes sempre comencen a la posició 0, farem una nova variable (a fora del set up) per indicar la posició i utilitzarem aquesta intrucció per introduir-la a la llista:

int posicio = 0;

sequencia[posicio] = aleatori;

Pràctiques d’electrònica sense programació

L’electricitat és un tipus d’energia, molt semblada a la calor, la gravetat, o la llum. L’energia elèctrica flueix a través de conductors, com un cable. L’energia elèctrica es pot convertir a altres energies per fer alguna cosa interessant, com encendre una llum, o fer que un altaveu emeti soroll.

Els components que pots usar per fer això, com a altaveus o bombetes, són transductors. Els transductors transformen altres tipus d’energia en energia elèctrica i viceversa. Les coses que converteixen altres formes d’energia en energia elèctrica solen anomenar-se sensors, i les que converteixen energia elèctrica en altres formes d’energia de vegades es diuen actuadors.

Leer más

Projecte 1 – Battery tester

Com construir un senzill testeador de bateries

Tot i que amb l’aparició de nous dispositius com els telèfons intel·ligents o les tauletes, la popularitat i l’ús de les piles de tota la vida ha disminuït, la majoria de la gent encara tenen alguns dispositius a casa que fan servir piles de models AA, AAA, C, etcètera.

Per exemple: joguines de nens, rellotges o comandaments a distància. Aquestes bateries són de molt menys de 5V, per la qual cosa podem mesurar el voltatge d’una bateria d’aquestes amb el nostre Arduino Uno.

Per a determinar l’estat de les cèl·lules, en aquest projecte crearem un tester de bateries.

Leer más

Pantalla LCD Arduino

PROGRAMA

// Incluímos la libreria externa para poder utilizarla

<LiquidCrystal.h> // Entre los símbolos <> buscará en la carpeta de librerías configurada

// Definimos las constantes

#define COLS 16 // Columnas del LCD

#define ROWS 2 // Filas del LCD

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {  

// Configuración monitor serie  

Serial.begin(9600);   

// Configuramos las filas y las columnas del LCD en este caso 16 columnas y 2 filas  

lcd.begin(COLS, ROWS);

}

void loop() { 

// Limpiamos la pantalla
lcd.clear();

// Situamos el cursor en la columna 0 fila 0
lcd.setCursor(0,0);

// Escribimos Hola Mundo!!!!!!
lcd.print(«Hola Mundo!!!!!!»);

// Situamos el cursor en la columna 0 fila 1
lcd.setCursor(0,1);

// Escribimos Probando el LCD.
lcd.print(«Probando el LCD.»);

// Esperamos 2 segundos igual a 2000 milisegundos
delay(2000);

}

Sensor ultrasònic HC-SR04

A molts dels nostres projectes, tenim la necessitat de sensar el nostre entorn, saber si al davant hi ha un obstacle i al fet que distància es troba, el sensor HC-SR04 ens permet fer això.

El seu funcionament consisteix a emetre un so ultrasònic per un dels seus transductors (TRIGGER), i esperar que el so reboti d’algun objecte present, el ressò és captat pel segon transductor (ECHO). La distància és proporcional al temps que triga a arribar el ressò.

Connexions del sensor ultrasònic

Recorda: Totes les connexions es realitzen amb l’Arduino APAGADA (desconnectat del PC o de qualsevol font externa)

PROGRAMACIÓ

Primer configurem els pins i la comunicació serial a 9800 bauds

Leer más

Arduino – sensor DHT11

  • Llibrería pel sensor: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    • Caldrà instal·lar també la llibreria d’Adafruit: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
  • Com instal·lar llibreries: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/instalar-una-libreria-de-arduino/
  • Més informació: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/

Leer más

Molí motoritzat 2

En aquest projecte, modificarem el nostre molí per poder fer-lo girar en un sentit o en un altre. Caldrà fer servir un circuit integrat anomenat «Puente H» per invertir la polaritat del motor.

Aquest molí doncs haurà de ser capaç de:

  1. Girar en sentit horari o antihorari, escollint la funció amb un polsador.
  2. Encendre o apagar el molí amb un 2n polsador.
  3. Controlar la velocitat del motor amb un potenciòmetre.

PONT H

Els Ponts H són un tipus de components coneguts amb el nom de circuits integrats. Els circuits integrats són components que tenen en el seu interior circuits molt complexos però que ocupen molt poc espai dins del
seu encapsulat. Aquests circuits integrats ajuden a simplificar els circuits més complexos al poder-los col·locar com a components individuals que es poden reemplaçar.

Per exemple, el pont H que és el que farem servir en aquest projecte disposa d’un determinat nombre de transistors en el seu interior. En cas de que volgués reproduir el circuit intern d’aquest pont H necessitariem una altra placa de proves per muntar en ella tots els components que conté aquest circuit integrat. Leer más

Arduino – Altes temperatures

RECORDA

Els interruptors i els pulsadores són digitals, perquè només poden estar encesos o apagats.
Els sensors de temperatura o de lz són analògics i recullen valors entre el 0 i el 1023, que corresponen a un rang entre 0 i 5V.

ACTIVITAT

Llegeix la sortida d’un sensor de temperatura i encén o apaga LEDs en funció de la temperatura que detecti.
Mostra pel monitor seriï les dades del sensor analògics, la seva conversió a volts i a graus centígrads.

COM FUNCIONA UN SENSOR DE TEMPERATURA?

Té 3 clavilles: GND, alimentació i pin.
El sensor TMP36 emet un voltatge directament proporcional en graus centígrads a la temperatura que detecta.

ESQUEMA*

*Poseu-li 3 leds.

Leer más