Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra.  Leer más

Introducció a Arduino

L’electricitat és un tipus d’energia, molt semblada a la calor, la gravetat, o la llum. L’energia elèctrica flueix a través de conductors, com un cable. L’energia elèctrica es pot convertir a altres energies per fer alguna cosa interessant, com encendre una llum, o fer que un altaveu emeti soroll.

Els components que pots usar per fer això, com a altaveus o bombetes, són transductors. Els transductors transformen altres tipus d’energia en energia elèctrica i viceversa. Les coses que converteixen altres formes d’energia en energia elèctrica solen anomenar-se sensors, i les que converteixen energia elèctrica en altres formes d’energia de vegades es diuen activadors.

Leer más

COMPTE AMB L’MBOT!

OBJECTIU

Programa la teva placa de mBot perquè t’avisi si detecta algun intrús!

DETECCIÓ DE L’INTRÚS

Programa el sensor d’ultrasons i el brunzidor per detectar intrusos.
Afegeix primer un bucle “Per sempre” per aconseguir que el sensor estigui SEMPRE pendent de si detecta alguna cosa.
Dins del bloc “Per sempre”, afegeix un bucle “repetir fins que” per fer que el brunzidor no deixi de sonar fins que l’intrús s’allunyi del sensor la distància que li marquis dins del bloc.

Leer más

Mbot – Segueix la línia

Avui farem un robot que ha de seguir la línia del circuit en forma de “8”.

PISTES

 1. El robot ha de continuar recte, girar a l’esquerra, a la dreta i retrocedir.
 2. S’ha d’indicar a quin port està el sensor infrarroig (line follower)
 3. Si el sensor és igual a “??”, que giri a la esquerra, si és igual a “??”, cap a la dreta… I si no és ni left ni right, que continui recte.

Leer más

Programa Sigue-líneas

#include <Servo.h>

Servo esquerra;        

Servo dreta;  

int infrai = 4;

int infrad = 2;

int valori = 0;  

int valord=0;

void setup() {

 pinMode(infrai, INPUT);

 pinMode(infrad, INPUT);

 esquerra.attach(9);                          

 dreta.attach(10);

}

void loop() {

 valori = digitalRead(infrai);

 valord= digitalRead(infrad);

 if(valori=1&&valord=1){

esquerra.write(180);

dreta.write(0);    

 }

 else if(valori=1&&valord=0){

esquerra.write(180);

dreta.write(180);

 }

 

else if(valori=0&&valrd=1){

esquerra.write(0);

dreta.write(0);

 else{

esquerra.write(90);

dreta.write(90);

 }

}

ARDUINO: Llibreria Servo

LLIBRERIA SERVO

//Necessària per a poder controlar un servomotor. Als servomotors podem indicar-lis els graus de gir, als motors NO.

 • Servo: Per a declarar un objecte servo
 • Estructura: Servo nomdelservo;Servo esquerra;
 • Attach: Per indicar el pin al que es troba el servo (és la seva versió de pinMode)
  • Estructura: nomdelservo.attach(númeropin); → esquerra.attach(9);
  • Write: Per a posicionar el servo a un angle (en graus) determinat.

  Estructura: nomdelservo.write(graus); → esquerra.write(90);

  Leer más

  Sensor de temperatura

  Recorda: les clavilles a0-a5 poden retornar valors entre 0 i 1023, que corresponen a un voltatge entre 0 i 5V.

  EL PROJECTE

  Farem servir un sensor de temperatura per mesurar la temperatura de la nostra pell.

  Llegirem la sortida del sensor i utilitzarem els valors per encendre o apagar 3 leds.

  Pel monitor en sèrie (pantalleta) d’Arduino veurem la conversió de la xifra que detecta el sensor a graus.

  Com funciona?

  El sensor emet un voltatge variable que depèn de la temperatura que detecta.

  Té 3 potetes: terra, correct i pin (la que emet el voltatge variable a la Arduino).

  Muntatge

  Recorda: El càtode és el peu curt i es connecta al terra a través d’una resistència de 220 ohms. Leer más

  Analògics

  analogRead

  //Llegeix el valor d’un pin analògic, que pot ser entre 0 i 1023

  • Estructura = digitalRead(número del pin) → digitalRead(A0)

  No fa falta especificar si els pins A0-A5 són d’entrada o sortida de dades perquè aquests només funcionen com a inputs analògics.

  Els altres pins SÍ perquè són GPIO  (GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT) i es poden fer servir de les dues formes.

  EXERCICI 5

  En Carles està escoltant música i vol aconseguir que el volum estigui a la meitat exacta de la seva potència màxima.

  Com podrà saber que ha arribat a aquest punt?

  Materials

  • Arduino
  • Potenciòmetre
  • Cables Jumpers

  Leer más