Arduino Memory Game!

Utilitzeu númeos de pins consecutius pels leds i consecutius pels polsador perquè la programació sigui més senzilla.

PROGRAMACIÓ

1.Creem les 9 variables per a cada component.

2. Creem dues llistes per emmagatzemar la seqüència de colors:

int sequencia[9];

int respostes[9];

Les llistes es creen igual que les variables però entre els claudàtors s’indica la quantitat d’elements que hi haurà a la llista.

3. Al loop, creem una variable per calcular els números aleatoris, els quals correspondran als pins dels leds. Cal posar el valor mínim i el màxim del random.

int aleatori = random(10,13);

4. Realitzeu una comunicació Serial i comproveu que van sortint números diferents per la pantalla cada 1000 ms.

5. Ara cal emmagatzemar aquest número random a la nostra llista. Tenint en compte que cal especificar la posició del número a la llista i que les llistes sempre comencen a la posició 0, farem una nova variable (a fora del set up) per indicar la posició i utilitzarem aquesta intrucció per introduir-la a la llista:

int posicio = 0;

sequencia[posicio] = aleatori;

APP Inventor

Víde-tutorials en català de la plataforma APP Inventor per l’auto-aprenentatge de programació d’APPs per alumnes de secundària 🙂
Tots aquests vídeos han estat realitzats pel Dpt. de Tecnologia extraescolar del col·legi Claret de Barcelona (Thais Soler i José Moruno).

NIVELL 4

NIVELL 5

Arduino – sensor DHT11

  • Llibrería pel sensor: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    • Caldrà instal·lar també la llibreria d’Adafruit: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
  • Com instal·lar llibreries: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/instalar-una-libreria-de-arduino/
  • Més informació: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/

Leer más

Arduino – Altes temperatures

RECORDA

Els interruptors i els pulsadores són digitals, perquè només poden estar encesos o apagats.
Els sensors de temperatura o de lz són analògics i recullen valors entre el 0 i el 1023, que corresponen a un rang entre 0 i 5V.

ACTIVITAT

Llegeix la sortida d’un sensor de temperatura i encén o apaga LEDs en funció de la temperatura que detecti.
Mostra pel monitor seriï les dades del sensor analògics, la seva conversió a volts i a graus centígrads.

COM FUNCIONA UN SENSOR DE TEMPERATURA?

Té 3 clavilles: GND, alimentació i pin.
El sensor TMP36 emet un voltatge directament proporcional en graus centígrads a la temperatura que detecta.

ESQUEMA*

*Poseu-li 3 leds.

Leer más

Introducció a Arduino

L’electricitat és un tipus d’energia, molt semblada a la calor, la gravetat, o la llum. L’energia elèctrica flueix a través de conductors, com un cable. L’energia elèctrica es pot convertir a altres energies per fer alguna cosa interessant, com encendre una llum, o fer que un altaveu emeti soroll.

Els components que pots usar per fer això, com a altaveus o bombetes, són transductors. Els transductors transformen altres tipus d’energia en energia elèctrica i viceversa. Les coses que converteixen altres formes d’energia en energia elèctrica solen anomenar-se sensors, i les que converteixen energia elèctrica en altres formes d’energia de vegades es diuen activadors.

Leer más

Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra.  Leer más