Arduino – sensor DHT11

  • Llibrería pel sensor: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    • Caldrà instal·lar també la llibreria d’Adafruit: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
  • Com instal·lar llibreries: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/instalar-una-libreria-de-arduino/
  • Més informació: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/

EL CODI:

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

// Definim el pin digital on es connecta el sensor
#define DHTPIN 2

// Especifiquem el tipus de sensor DHT
#define DHTTYPE DHT11

// Configurem el sensor DHT11 amb les dues variables anteriors
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

// Iniciem la comunicació sèrie
Serial.begin(9600);

// Iniciem el sensor DHT
dht.begin();
}

void loop() {

// Prendre’m les mesures cada 5 segons
delay(5000);

// Llegim la humitat
float h = dht.readHumidity();

// Llegim la temperatura en Graus Cº
float t = dht.readTemperature();

// Llegim la temperatura en Graus Fº
float f = dht.readTemperature(true);

// Comprobem si ha hagut algun error en la lectura amb aquest mini-programa
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(«Error obtenint les dades del sensor DHT11»);
return;

Serial.print(«Humitat: «);
Serial.print(h);
Serial.print(» %\t»);
Serial.print(«Temperatura: «);
Serial.print(t);
Serial.print(» *C «);
Serial.print(f);
Serial.print(» *F\t»);
}

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.