Sensor de temperatura

Recorda: les clavilles a0-a5 poden retornar valors entre 0 i 1023, que corresponen a un voltatge entre 0 i 5V.

EL PROJECTE

Farem servir un sensor de temperatura per mesurar la temperatura de la nostra pell.

Llegirem la sortida del sensor i utilitzarem els valors per encendre o apagar 3 leds.

Pel monitor en sèrie (pantalleta) d’Arduino veurem la conversió de la xifra que detecta el sensor a graus.

Com funciona?

El sensor emet un voltatge variable que depèn de la temperatura que detecta.

Té 3 potetes: terra, correct i pin (la que emet el voltatge variable a la Arduino).

Muntatge

Recorda: El càtode és el peu curt i es connecta al terra a través d’una resistència de 220 ohms.

Dissenya

Amb cartulines, dissenya una carcassa que cobreixi la protoboard i que deixi veure els leds per a donar-li una utilitat (inventate-la! Com la dels anells que diuen el teu estat d’ànim!).

PROGRAMACIÓ

Constant

 • Tipus de variable que no canvia mai. Ex: els pins.
 • S’ha d’escriure «const» abans de declarar la variable.
 • const int sensor = A0;

Decimals

 • Si treballem amb números decimals, hem de declarar una variable decimal –> float
 • Les variables que em vist fins ara eren senceres (int) o decimals (float)
 • float temperatura = 20.3;

Serial.begin

 • Per obrir una connexió entre l’Arduino i l’ordinador.
 • 9600 és la velocitat de comunicació, 9600 bits per segon.
 • Serial.begin(9600);

AnalogRead

 • Per llegir/saber què està passant a un pin, fem servir la funció «Read», indicant si el pin és analògic o digital abans.
 • Per poder utilitzar aquestes dades després, cal guardar la lectura a una variable. Aquesta dada estarà compressa entre el 0 i el 1023 perquè és analògica!
 • int lectura = analogRead(sensor);

Serial.println

 • Envía información del Arduino a un ordenador y la muestra por el monitor serie.
 • Dentro del paréntesis se escribe lo que debe aparecer por la pantalla. Si es un texto, se tiene que poner entre comillas » «).
 • Serial.println(lectura);

CÀLCULS

Calcularem i mostrarem per la pantalla el voltatge que passa per la clavilla del sensor i la temperatura en graus a la que equival. Caldrà realitzar els següents càlculs:

 • voltatge = (lectura/1024.0)*5.0
 • temperatura = (voltatge – 0.5)*100

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.